Een actieve burgerparticipatie en een efficiëntere communicatie

Sinds haar oprichting hecht Ecolo erg veel belang aan de manier van politiek te bedrijven. Iedereen moet namelijk bij het gemeenteleven betrokken kunnen worden. Informatie en burgerparticipatie zijn dus twee essentiële instrumenten om tot een levende democratie te komen.

De nieuwe meerderheid die door Ecolo werd aangevoerd plaatste de participatie dan ook centraal in haar werkzaamheden over de afgelopen zes jaar. Op de wijkvergaderingen en participatieve processen omtrent huisvesting of wegenaanleg heeft de gemeente verzocht om en geluisterd naar het advies van de inwo(o)n(st)ers. Ecolo-Groen wenst deze burgerparticipatie evenwel nog verder door te drijven.

ONZE voorstellen

Burgerparticipatie

 • Een mechanisme rond een participatieve begroting opzetten: een deel van de gemeentebegroting toewijzen aan projecten die van inwo(o)n(st)ers of wijkcomités uitgaan en die willen bijdragen tot bijvoorbeeld de verbetering van het leefklimaat, de ecologische transitie of de sociale cohesie.
 • Een recht op burgerinitiatief in het leven roepen: de burgers moeten in de mogelijkheid verkeren om een welbepaalde tekst ter stemming op de gemeenteraad voor te leggen.
 • De mogelijkheid bestuderen om vóór de gemeenteraad een ogenblik te organiseren om te luisteren naar de vragen en suggesties van de inwo(o)n(st)ers.
 • De inwo(o)n(st)ers een computerruimte ter beschikking stellen waarop ze als bewuste burger hun ideeën kwijt kunnen, erover in debat gaan, waarop ze op de hoogte kunnen blijven van de plaatselijke actualiteit, peilingen beantwoorden en dingen melden die niet goed werken in de gemeente.
 • Debatworkshops met de burgers organiseren (rond netheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit, enz.) om samen te kiezen wat beter kan.
 • Verder gaan met de informatie-/participatieavonden rond projecten die op stapel staan en een mogelijke impact hebben op de desbetreffende wijk.
 • Gemengde commissies met verkozenen en burgers opzetten en zo een plaats creëren voor dialoog omtrent gemeentelijke issues.
 • Informatie-/participatieavonden organiseren over langere-termijnprojecten en niet enkel over projecten die reeds van start zijn gegaan.

Informeren van de inwoonsters en inwoners

 • De gemeenteraad uitzenden op de website van de gemeente.
 • Via de website van de gemeente of enig ander communicatiemiddel (huis-aan-huis, affiches, ter plekke), de bevolking betere voorlichting geven over de werken in hun wijk, de voortgang van de projecten van de gemeente en over de lokale initiatieven.
 • De website van de gemeente moderniseren en interactief maken.
 • In een mobiliteitsrubriek op de website van de gemeente of een digitaal platform informatie bezorgen over wat de burgers op het vlak van mobiliteit ondernemen. Ook informatie doorspelen over de carsharinginitiatieven.
 • Op de gemeentelijke website een overzicht geven van alles wat de gemeente, de verenigingen, enz. ter beschikking stellen om de ecologische voetafdruk te verminderen.
 • Werken aan de administratieve vereenvoudiging, de administratieve stappen minder duur en begrijpelijker maken.
 • Rationalisering overwegen van de verscheidene papieren informatiemiddelen rond (para)gemeentelijke activiteiten.
 • Het gemeenteblad openstellen voor verenigingen.
 • Een ruimte op de markt openstellen voor de Bosvoordse verenigingen, zodat ze er op gezette tijdstippen hun activiteiten kunnen voorstellen.
 • Zorgen voor instrumenten die meer bekendheid geven rond de werking, de besluitvormingsprocessen en de bevoegdheden van de gemeente en van het OCMW.
 • De gunningsprocedures omtrent de subsidies van de gemeente voor de paragemeentelijke vzw’s en verenigingen kenbaar maken.