Een gemeente waar het voor iedereen gezellig is

Watermaal-Bosvoorde mag prat gaan op een bijzondere sfeer en op een “dorpsgeest” die ons zeer dierbaar is. Ecolo-Groen wil de wijkhuizen, de jeugdhuizen en de culturele centra meer armslag geven. We willen eveneens zorgen voor meer ontmoetingsplekken, plekken waar men met elkaar kan delen: gemeenschapshuizen, wijkmoestuinen en -boomgaarden, speeltuinen en open sportterreinen.

De bevolking van onze gemeente evolueert en is steeds meer gediversifieerd. Om het “samen-leven” te garanderen is sociale cohesie dus de inzet. In dit hoofdstuk staan dan ook verscheidene concrete voorstellen hieromtrent die de inwo(o)n(st)ers aanmoedigen zich meer in het leven van hun wijk te engageren. Daarnaast zijn er de verschillende voorstellen uit de motie “gastvrije gemeente”, die unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad op initiatief van de burgers van februari 2018.

ONZE voorstellen

Wijkleven

 • Burgerinitiatieven die ertoe bijdragen de kunst om samen te leven opnieuw aanlokkelijk te maken (openluchtbioscoop, kunstenaarsparcoursen, wijkhuizen, enz.) aanmoedigen, vergemakkelijken en ondersteunen.
 • Zorgen voor nog meer gezellige plekjes: speeltuinen, wijkfeesten, openbare zitbanken.
 • Lokalen ter beschikking stellen voor wijkinitiatieven, huiswerkbegeleiding, speelruimten, coworking, fablab, door buiten de schooltijden klassen en speelplaatsen te gebruiken.
 • De haalbaarheid nagaan van autoloze zondagen in bepaalde wijken tijdens de zomer.
 • In elke wijk lokalen voor welbepaalde gemeenschapsprojecten ter beschikking van de inwo(o)n(st)ers stellen en hen de sleutel ervan toevertrouwen.
 • Zorgen voor computerruimten in de wijken.

 Sociale cohesie

 • De coördinatie en de ondersteuning van de actoren op het terrein verbeteren (Preventiedienst en Wijkhuizen, maatschappelijk werkers van de OVM’s).
 • Met het oog op sociale cohesie, op ieders welzijn in de gemeente, op creativiteit, expressie en reflectie, de activiteiten van de culturele centra decentraliseren naar alle inwo(o)n(st)ers.
 • Cohesie in de hand werken door alle vormen van solidariteit tussen de inwo(o)n(st)ers te ondersteunen (bijv. inwo(o)n(st)ers die peter of meter zijn van nieuwe inwo(o)n(st)ers, groep “hulpmama’s” om jonge gezinnen uit de nood te helpen, enz.).
 • Burgerinitiatieven rond composteren, boomgaarden, moestuinen, plukweides, kippenhokken voor groepen of wijken bevorderen (aan de hand van opleidingen en begeleidingen; logistieke steun en terbeschikkingstelling van gemeentegronden).
 • Plekken in speelgereedheid brengen: speelkoffers, speeltuinen en natuur, enz.
 • Meer voorzien in mogelijkheden om vrij te sporten: infrastructuur aanleggen, vrij gebruik van de terreinen van het Drie Lindenstadium, buiten de cluburen, enz.
 • Een “programmaovereenkomst” opmaken, voor een betere follow-up van de sport-vzw’s.
 • Voor sportcheques voor de kinderen van de gemeente zorgen, aan bepaalde voorwaarden.
 • Huiswerkbegeleiding uitbouwen, daarbij personen betrekken die meerdere talen kunnen spreken en ze helpen zoeken naar lokalen.
 • De opleidingen in de OCR’s (openbare computerruimten) ondersteunen, er een netwerk rond opbouwen met als doel de “digitale kloof” tussen personen die onderlegd zijn in informatica en zij die er geen toegang toe hebben minder groot te maken. Eveneens voorzien in leerplekken voor alle generaties.
 • Zorgen voor culturele uitwisselingen met andere Brusselse gemeenten.
 • De mogelijkheid nagaan of mensen overeenkomstig hun geloof en tradities ter aarde besteld kunnen worden.

Gastvrije en gezellige gemeente

 • Voor de nieuwe inwo(o)n(st)ers een leaflet over de gemeente uitgeven in meerdere talen.
 • Taalcursussen voor kinderen en volwassenen organiseren.
 • Zorgen voor nog meer alfabetiseringscursussen.
 • Structureel met de inwo(o)n(st)ers actie ondernemen ten aanzien van de politieke, economische en klimaatvluchtelingen: onthaalplekken, informeren over de mogelijkheden tot hulpverlening, enz.
 • Nieuwe inwo(o)n(st)ers op vrijwillige basis, met de steun van een fietsvereniging, een rondrit per fiets aanbieden in de gemeente, langs de voornaamste diensten (scholen, gemeentediensten, sport, winkelcentra). 2.4 Een gemeente waar iedereen overal geraakt
 •  
 • Bij aanleg van de openbare ruimte en van gemeentegebouwen telkens rekening houden met de bereikbaarheid voor personen met beperkte mobiliteit.
 • Op de mobiliteit van deze personen letten bij het herleggen van de stoepen en deze voldoende breed maken.
 • Geen belemmering van de stoepen (werken, uitstekende hagen, tijdelijke parkeerverbodsborden, enz.).
 • De activiteiten voortzetten en versterken van de Minder Mobielen Centrale (MMC), vrijwillige vervoerdienst voor personen met een verminderde mobiliteit en/of een laag inkomen.
 • Woningen creëren die geschikt zijn en in nieuwbouw helemaal aanpasbaar zijn voor personen met beperkte mobiliteit, alsook de noodzakelijke werkzaamheden ondersteunen om bestaande woningen voor hen toegankelijk te maken.
 • Opleidingen voor politiemensen en gemeentediensten (stedenbouw, openbare werken) rond de ondervonden realiteit van personen met beperkte mobiliteit.
 • Bij de gemeentediensten een contactpersoon aanstellen voor personen met beperkte mobiliteit.