Een kwaliteitsvol leefklimaat

De gemeente vervult een essentiële rol in de invulling en het onderhoud van ons leefklimaat. Beschermen van het milieu als leefklimaat en onvervangbare hulpbron, dat zit in het DNA van de groenen. Onze groene gemeente heeft het geluk over een aanmerkelijk en rijk natuurlijk erfgoed te beschikken en aan de rand van het Zoniënwoud te liggen. Men dient dit in stand te houden, naar waarde te schatten en te delen. Behoud van de biodiversiteit is eveneens van fundamenteel belang.

Het gebruik en de aanleg van de openbare ruimte draagt ook voor een groot stuk bij tot een kwaliteitsvol leefklimaat. We willen dat deze ruimte aangenaam en gezellig is, zodat iedereen een maximum aan welzijn kan genieten. Onze doelstelling is een harmonieuze en milieuvriendelijke ruimtelijke ordening, waar de kwaliteit van de groene ruimten, de levenskwaliteit en de gezelligheid in de wijken behouden blijft.

De gemeente heeft tot slot een essentiële rol te vervullen op het vlak van openbare netheid, zelfs al dient iedereen hiertoe zijn steentje bij te dragen. Ze dient eveneens kordaat op te treden om milieuhinder terug te dringen.

ONZE voorstellen

Groene ruimte en natuur

 • Erop toezien dat er voor elke boom die in de openbare ruimte wordt geveld een nieuwe wordt aangeplant.
 • Een nieuw plan voor aanplantingen in de openbare ruimte lanceren en daarbij de voorkeur geven aan bloemdragende en fruitbomen.
 • De methodes voor het beheer van groene ruimten nastreven die het meest oog hebben voor de natuur: zero pesticiden, bij- en insectvriendelijke bloemenweides, laattijdig maaien, enz.
 • Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond milieuvriendelijke tuinonderhoudstechnieken, in het bijzonder om het gebruik van pesticiden te bestrijden.
 • Met de betrokken verenigingen collectieve en wijkcomposteerinstallaties, -boomgaarden en -moestuinen uit de grond stampen, door logistieke ondersteuning en de terbeschikkingstelling van gemeentegronden.
 • Toezien op het onderhoud van de ruimten met bloemen, hierbij vooral soorten kiezen die de biodiversiteit ten goede komen.
 • Voor gemeentelijke aanplantingen en in milieuvergunningen de voorkeur geven aan inheemse en biodiversiteitbevorderende soorten.
 • De biodiversiteitsbevorderlijke capaciteiten in de gemeente versterken (insecten-, vogelkastjes, complexer-maken van de milieus, enz.) en het werk van de verenigingen die in dit gebied actief zijn aanmoedigen.
 • Sensibiliseringsacties uitwerken om de burgers ertoe aan te zetten concrete beschermende maatregelen te nemen: goedkeuring op gemeentelijk niveau van een lokale, symbolische soort om te beschermen, peterschap over bomen, zaden, bijenkorven, nestkastjes, enz.
 • Informatieborden plaatsen aan de voet van opmerkelijke bomen (natuurlijk erfgoed).
 • De landschappelijke aspecten van de gemeente inventariseren en in kaart brengen.
 • Het verbruik van leidingwater aanmoedigen, thuis, als op de gemeentediensten, in de openbare ruimten of scholen, meer bepaald met drinkfonteinen.
 • Het water terug naar de stad brengen en alternatieven naar voren schuiven: groendaken, plaveisel, watertanks. Goede praktijken voor het gebruik van regen- en oppervlaktewater bevorderen.
 • Informatiecampagnes opzetten rond de risico’s die gepaard gaan met het voederen van vossen en bepaalde boventallige vogelsoorten, zodat ze niet kunnen woekeren. Hetzelfde geldt voor ratten.

 Openbare ruimte

 • De stoepen verder en nog meer renoveren.
 • Verder aanleggen van een voor alle weggebruikers veilige openbare weg (zebrapaden, markeringen, verkeersdrempels, verlichting, enz.).
 • Een betere coördinatie van de werken aan de ondergrondse leidingen (water, gas, elektriciteit, telefonie) en de gemeentelijke bouwplaatsen.
 • Betere voorlichting van de inwo(o)n(st)ers over de programmering en de follow-up van de werken van de gemeente en aan de ondergrondse leidingen (op openbare vergaderingen, de website, het gemeenteblad en affiches ter plaatse).
 • Het renovatieproject van het Keymplein met een veiligere bestrating en een aantal gezellige toetsen (nieuwe zitbanken en nieuwe aanplantingen) afmaken.
 • De projecten omtrent het inzetten van de openbare ruimte om meer gezelligheid te creëren in de wijken (buurtetentjes, speelstraten, rommelmarkten, …) ondersteunen, indien nodig verkeersvrij maken.
 • De gemeentelijke speeltuinen onderhouden en uitbreiden, alsook zorgen voor spelen die de ontwikkeling van de vaardigheden van het kind bevorderen.
 • Een overleg organiseren met Logis-Floréal en de directie van Monumenten en Landschappen voor de aanleg van een nieuwe speeltuin op het Jules Messineplein.
 • Sportmodules in de parken of speeltuinen (gezondheidsparcours, trainingstoestellen, trekstangen, basketmanden, enz.).
 • Kwaliteitsvol stadsmeubilair installeren in de openbare ruimte (zitbanken, vuilnisbakken, fietsenrekken, picknicktafels, enz.).
 • Kunstwerken laten tentoonstellen en zorgen voor plekken voor vrije meningsuiting op openbare plaatsen.
 • Geen reclame meer in de ruimten in beheer van de gemeente.

Een veilige gemeente

 • Een buurtpolitie organiseren en de rol van de wijkagenten opwaarderen.
 • De technisch-preventieve diensten die door de lokale politie worden geboden meer kenbaar maken en ontwikkelen (huisbezoeken tijdens de afwezigheden, fietsen graveren, enz.).
 • Toezien op de naleving van de DBDMH-geboden, voor alle voor het publieksplaatsen.
 • Doeltreffend ingaan tegen elke vorm van belemmering van de stoepen en voetpaden, met in het bijzonder aandacht voor wild parkeren.
 • Alle weggebruikers sensibiliseren voor de naleving van het verkeersreglement (bijv.: gevaar van ontbrekende nachtlichten of handelingen die voetgangers in gevaar brengen).
 • De openbare verlichting vernieuwen en verbeteren (in het bijzonder aan het begin van de steegjes, zebrapaden, enz.). Ook vermijden dat de lampen verdoezeld geraken achter het gebladerte van de bomen

Bestrijding van milieuhinder

 • Gezonde producten en materialen (schoonmaak, onderhoud groene ruimten, schilderwerk, gerecycleerd papier, …) gebruiken in alle gemeentediensten en -gebouwen (duurzame aankopen).
 • Zendmasten in woonwijken vermijden.
 • Liever aansluitingen met draad dan wifi in de gemeentegebouwen en vooral in crèches en scholen.
 • Bij de vervanging van voertuigen van de gemeente en van het OCMW de milieuprestatie verbeteren door de aankoop van nieuwe voertuigen met een goede ecoscore.
 • Meer fietsen ter beschikking van het gemeentepersoneel voor hun beroepsverplaatsingen.
 • Verdere uitvoering van het “Lichtplan” dat voorziet in een vernieuwing van de openbare verlichting. Hierbij gebruikmaken van installaties die veel minder energie verbruiken en tegelijk een goede zichtbaarheid garanderen, evenwel met beperking van de lichtvervuiling.
 • De inwo(o)n(st)ers sensibiliseren voor lichthinder in de tuinen ‘s nachts (en/of voor de weldaden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de nachtrust).
 • Zich blijven verzetten tegen het overvliegen van Brussel: de rechtsvorderingen voortzetten en er desgevallend nieuwe indienen.
 • De inwo(o)n(st)ers informeren omtrent de risico’s en de maatregelen die men in het geval van verontreinigingspieken dient te nemen.

Openbare netheid

 • De voor netheid verantwoordelijke gemeentedienst versterken.
 • In overleg met de inwo(o)n(st)ers de zwarte punten voor de openbare netheid in kaart brengen en zo achterhalen waarop men het toezicht en het werk van de gemeentemedewerkers moet toespitsen.
 • Een gemeentedienst oprichten voor reiniging van graffiti op privé-eigendom.
 • In sommige wijken het gebruik van harde vuilnisbakken rondom de vuilniszakken veralgemenen. Ze zo beschermen tegen vossen en kraaien.
 • Het netwerk van openbare vuilnisbakken uitbouwen, in het bijzonder in de buurt van handelszaken, scholen en sportaccommodaties.
 • Bij nieuwbouw of bij opsplitsingen van bestaande woningen telkens voorzien in vuilnisbakruimten.
 • (In het landschap geïntegreerde) stadsasbakken plaatsen.
 • De installatie uittesten van openbare droge toiletten in de groene ruimten en speeltuinen.
 • De voorkeur geven aan ondergrondse glasbollen, om geluidshinder te vermijden. Erop toezien dat ze goed bereikbaar zijn voor oudere personen en personen met beperkte mobiliteit.
 • Ogenblikken voor gezamenlijke schoonmaak organiseren in de wijken.
 • Sensibiliseringsacties voor kinderen in verband met “propere straten“.
 • Preventieve en responsabiliserende acties opzetten omtrent nefaste gedragingen (blikjes en papier achterlaten op straat, sluikstorten, vuilnisbakken buiten op niet-toegestane tijdstippen).
 • De strijd tegen hondenuitwerpselen voortzetten (borden, boetes, verplicht gebruik van zakjes, enz.).
 • In overleg met Le Logis en Floréal zorgen dat de medewerkers van de dienst Netheid in de steegjes langs kunnen.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

 • Het gebruik van natuurlijke materialen aanmoedigen (vergroende platte daken, houten ramen, natuurlijke isolatiematerialen, enz.).
 • Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen of rusthuizen faciliteren.
 • Opdelingen van grote woningen toelaten. Daarbij wel letten op het naleven van de bewoonbaarheidsnormen en op het behoud van de architecturale kenmerken.
 • Bij aanvragen voor het vellen van bomen voorzien in heraanplantingsmaatregelen.
 • De impermeabilisatie van bodems beperken en goede praktijken omtrent het gebruik van regenwater bevorderen: plaatsing van retentie- en recuperatietanks en bestaande regentanks weer in ere herstellen.
 • De projecten die op het grondgebied van aangrenzende gemeenten worden ontwikkeld en een mogelijke impact hebben in Watermaal-Bosvoorde laten vooruitgaan (e.g. Delta, Solvay Sports, Hippodroom, Boondael-Ernotte) om ze sociaal gezien, in milieu- en stedenbouwkundig opzicht aanvaardbaar te maken.
 • Zich verzetten tegen het project van de Gewestregering om het Plateau van de Vorsterie te verstedelijken.
 • Inschrijving op de bewaarlijst van het gebouwenerfgoed van het “Royale Belge”-gebouw (Vorstlaan 25) en zich verzetten tegen stedenbouwkundige projecten die niet aan de site zijn aangepast.
 • Niet-bebouwde terreinen vrijwaren en er moestuinen, speeltuinen, composteerinstallaties, boomgaarden onderbrengen, alsook het project rond stadslandbouw op de Kwartelzanghoeve verdedigen.
 • Verder werken aan een bijzonder bestemmingsplan voor de wijk “Aartshertogen”.
 • Een kwaliteitsvol onthaal blijven verzorgen aan het loket van de dienst Stedenbouw-Leefmilieu, indien mogelijk de openingsuren uitbreiden: zorgen voor een infostek stedenbouw/architectuur/openbare onderzoeken, alsook voor een schaalmodel van de gemeente met daarop de voornaamste ontwikkelingen.