Een mobiliteitsbeleid dat iedereen respecteert

De straat met alle gebruikers delen, is ons leidmotief. Onder andere door de aanleg van een begaanbare en veilige openbare ruimte, alsook actieve ondersteuning van alternatieve verplaatsingsmiddelen voor de wagen.

Bovenop de specifieke voorstellen voor elk verplaatsingsmiddel wenst Ecolo-Groen dat de gemeente de bevolking peilt naar haar mobiliteitsbehoeften om zo tot een consequent, coherent mobiliteitsbeleid te komen dat iedereen respecteert.

ONZE voorstellen

Voetgangers

 • Toezien op voldoende en meer zichtbare zebrapaden.
 • In overleg gaan met het Gewest en de MIVB voor meer zichtbaarheid van de oversteekplaatsen voor voetgangers op de plekken waar trams doorkomen.
 • Beter onderhoud, verlichting en bewegwijzering van de voetgangersdoorsteken (steegjes).
 • Stoepen zo herleggen dat personen met beperkte mobiliteit er nog steeds langs kunnen en dat ze voldoende breed zijn.
 • Belemmering van de stoepen tegengaan (werken, uitstekende hagen, tijdelijke parkeerverbodsborden, enz.).
 • Projecten rond fiets- en wandelrijen van en naar school ondersteunen.

Fietsen

 • Fietsen moeten veilig op straat kunnen staan. Dat kan door in nog meer fietsboxen te voorzien en door fietsrekken te plaatsen.
 • Bewegwijzerde fietsroutes uitwerken.
 • Aandacht hebben voor de kwaliteit van de aanleg (markeringen, kwaliteit van de bestrating, verlichting, enz.).
 • Openbare fietsherstelpalen (pomp en verschillend klein gereedschap) plaatsen op verschillende plaatsen in de gemeente.
 • De opleidingen voor het fietsbrevet in het lager onderwijs verder blijven organiseren, net als de opleidingen voor volwassenen, zodat iedereen op zijn of haar gemak is op de fiets in het verkeer.
 • Fluohesjes uitdelen op mobiliteitsevenementen en het gebruik ervan aanmoedigen.
 • Het concept ontwikkelen van “fietsstraten”, waarin de fiets voorrang heeft.
 • In de onmiddellijke omgeving van scholen prioriteit geven aan de veiligheid van de fietsers.
 • Bij het Gewest verzoeken om de renovatie van de gewestelijke fietspaden langs de Delleurlaan en de Terhulpensesteenweg, evenals om meer veiligheid voor de fietsers op de kruispunten van de Vorstlaan, zodat de risico’s op botsing met omkerende auto’s beperkt blijven.

 Openbaar vervoer

 • De uitvoering ondersteunen van het MIVB-busplan, dat voorziet in nieuwe lijnen en nieuwe haltes in de gemeente. Evenwel in het noodzakelijke voorzien om de bussen elkaar te laten kruisen in de straten die op de nieuwe routes liggen.
 • De ontwikkeling ondersteunen van alternatieve vervoermiddelen voor verplaatsingen ‘s avonds en ‘s nachts (Noctis-lijnen van de MIVB en het Collecto-systeem voor groepstaxi’s).
 • Er actief op toezien dat Infrabel zijn engagementen en verplichtingen inzake het beheer en de impact van de GEN-werken nakomt: vragen dat er prioriteit gaat naar de renovatie van het station van Bosvoorde, zodat de omstandigheden voor het reizigersonthaal verbeteren; de aanleg verdedigen van het openbaar park op de afdekplaten boven de overdekte gleuf en het beheer ervan door Leefmilieu Brussel.
 • Zorgen voor grondige voorlichting van de inwo(o)n(st)ers omtrent de verschillende stadia van de GEN-werken.

Verplaatsingen met de wagen

 • Zones 30 verder blijven invoeren in woonwijken en zo de snelheid matigen, vervuiling en lawaai verminderen en de veiligheid verhogen.
 • De vloot carsharingwagens in de gemeente verder blijven ontwikkelen (CAMBIO, Ubeequo, Zencar, Zipcar, DriveNow, enz.).
 • De initiatieven voor het delen van eenzelfde voertuig met verschillende huisgezinnen (voorbeeld: Cozycar) en voor carpooling aanmoedigen.
 • Sensibiliseringscampagnes over mobiliteit organiseren om het gebruik van alternatieven voor de individuele wagen (per fiets, openbaar vervoer, te voet, enz.) aan te moedigen, meer bepaald aan de hand van bereikbaarheidsfiches die in de gemeente zouden worden verdeeld (scholen, administratieve centra, sportcentra, winkelcentra, markt, enz.).
 • Aanzetten tot het gebruik van alternatieve vervoermiddelen voor de woon-werkverplaatsingen van het gemeentepersoneel en van het OCMW.
 • Zich inschrijven in het openbare laadpalennet voor elektrische voertuigen dat op gewestelijk niveau in ontwikkeling is.
 • Het gemeentelijk parkeeractieplan wijzigen in de zin dat personen met verblijfplaats op de grens van een blauwe zone in aangrenzende zones kunnen parkeren.
 • Zorgen voor mogelijkheden tot kort parkeren (30 minuten) in de nabije omgeving van handelszaken.
 • Sensibiliseringsinitiatieven rond wegveiligheid (BOB, go for zero, enz.) overnemen.
 • Bij het Gewest pleiten voor een herinrichting van het kruispunt Delleur/Solvay, voor meer veiligheid en een beter beheer van de stromen doorgaand verkeer.
 • De belangen van Watermaal-Bosvoorde verdedigen in het gewestelijke project omtrent de sloop van het Hermann-Debroux-viaduct, met bijzondere aandacht voor de maatregelen die moeten worden genomen om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de Vorsterielaan en een deel van het verkeer zich verspreidt over de woonwijken van de gemeente.