Een cultuurbeleid en een erfgoed dat voor iedereen toegankelijk is

Het cultuurbeleid is een sterk punt in onze gemeente. In de wijken evenwel heeft nog niet iedereen voldoende toegang tot cultuur. Ecolo-Groen wenst dat zo veel mogelijk personen het vermogen hebben zich uit te drukken en dat ze hun culturele creativiteit kunnen ontplooien.

We wensen eveneens blijvend werk te maken van de opwaardering van het erfgoed in onze gemeente en haar geschiedenis, meer bepaald in het centrum voor lokale geschiedenis dat in 2003 op initiatief van Ecolo werd opgericht.

ONZE voorstellen

Cultuur

 • De culturele actoren verder blijven ondersteunen (culturele centra, Frans- en Nederlandstalige openbare-bibliotheeknetten, enz.).
 • Het beleid van multiculturele openheid van La Vénerie voortzetten en versterken.
 • Initiatieven van het netwerk van kunstenaars en inwo(o)n(st)ers verder blijven ondersteunen en ontwikkelen: tentoonstellingen, artiestenparcoursen (Art à l’air, Jazz op de markt, enz.).
 • Een cultuurcommissie in het leven roepen met daarin vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en geïnteresseerde inwo(o)n(st)ers, die advies uitbrengt aan het college en aan de gemeenteraad over het cultuurbeleid en de verdeling van de subsidies die over de verenigingen en projecten te verdelen zijn.
 • Jaarlijks naar aanleiding van de feesten van de Federatie Wallonië-Brussel en van de Vlaamse-Gemeenschapsfeesten een kunstenaar of een vereniging in het zonnetje zetten.
 • Voortgaan met het tentoonstellen van lokale kunstenaars in de gemeentezalen, meer bepaald in het station van Watermaal, aan een voorkeurstarief.
 • De partnerschappen voortzetten tussen de gemeente, La Vénerie, de bibliotheken, spelotheken, verenigingen en scholen uit alle netten.
 • De samenwerking met WABO versterken.
 • Het leesbeleid verder ontwikkelen via de twee, Nederlands- en Franstalige netten van openbare bibliotheken.
 • De culturele actoren van de gemeente en de bibliotheken aanzetten tot extra-muros-activiteiten om personen tegemoet te komen die het minst de gewoonte hebben om naar culturele plekken te gaan.
 • In partnerschap met andere socioculturele krachten (wijkhuizen, Espace Mosaïque, jeugdhuis) personen tegemoetkomen die niet vanuit zichzelf naar culturele plekken zoals bibliotheken en culturele centra toestappen.
 • Ondersteuning bieden aan alle socioculturele initiatieven in de tuinwijken en in zaal “Le Logis”.
 • Logistieke ondersteuning (transport, materiaal) bieden voor de organisatie van wijkfeesten.
 • Het volksbal en het bloemenfeest verder, in samenwerking met de lokale verenigingen, blijven organiseren.
 • De steun aan La Vénerie opdrijven en de infrastructuur ervan renoveren (benedenverdieping van de Espace Delvaux en aanbrengen van een terras op het Keymplein, renovatie van de Stallen van het Hooghuis en van de zaal van het Hooghuis).
 • Meer zichtbaarheid geven aan de culturele activiteiten van de gemeente en van de culturele centra, meer bepaald op de gemeentelijke website. Zorgen voor samenwerking en het omgaan van informatie tussen de lokale spelers, via het culturele platform.
 • Participatieve kunstprojecten opzetten in overleg met de socioculturele krachten van de gemeente, waaronder het OCMW.
 • Projecten doen rond de verschillende culturele spelers, meer bepaald in plastische kunsten (Vénerie, Academies, galerijen, Kasba-workshops, …).
 • In samenspraak met de verschillende spelers (cultuurdienst, culturele centra, bibliotheken, spelotheken, centrum voor lokale geschiedenis) een optimaal gebruik van de lokalen bestuderen.
 • Lokalen beschikbaar stellen voor verenigingen, kunstenaars, inwo(o)n(st)ers (station van Watermaal, Bosvoorde centrum, scholen, enz.).

Erfgoed 

 • Verder kunstwerken blijven integreren in de stedelijke ruimte, in het bijzonder bij de renovatie van het Keymplein.
 • Culturele activiteiten (muziek, toneel, enz.) bevorderen in de parken en op de pleinen.
 • Ingebruikneming aanmoedigen van openbare plaatsen en van de kiosk voor muzikale activiteiten.
 • De architecturale rijkdommen, de openbare uitrusting, de opmerkelijke bomen en de bijzonderheden van de gemeente in de kijker zetten met hiertoe geëigende borden.
 • Erop toezien dat de procedure die de gemeente opstartte tot inschrijving op de bewaarlijst van het gebouwenerfgoed van het “AXA-Royale Belge”-gebouw op de Vorstlaan 25 bij het Gewest tot een goed einde komt.
 • Het centrum voor lokale geschiedenis uitbouwen en een beleid opzetten omtrent het digitaliseren van de historische documenten.
 • Binnen het centrum voor lokale geschiedenis een denkoefening opstarten over de kolonisatiegeschiedenis.
 • Een toeristische wandeling en fietsroute uitwerken die de bezoekers naar de belangrijkste trekpleisters van de gemeente brengt.
 • Het doek van Paul Delvaux “Watermaal-Bosvoorde 1906”, in het bezit van de gemeente, in een voor het publiek geopende ruimte onderbrengen en het zo zichtbaarheid geven.