Het pad effenen voor de burgers van morgen

Onze kinderen komen in een veranderende wereld terecht! De gemeente is de eerste plek in het leven van onze jongeren waar ze zich vormen en ontwikkelen. Ze speelt dus een erg belangrijke rol in hun fysieke, relationele en intellectuele ontplooiing en dat in harmonie met de natuur en hun leefomgeving. Daarom moet de gemeente aan de ouders geschikte opvang en aan de kinderen sportieve, culturele en sociaal bewuste activiteiten aanbieden, zowel binnen als buiten de schooluren. Ecolo-Groen heeft een hele rist voorstellen veil voor baby’s en peuters, kinderen, jongeren én het onderwijs.

Om de nieuwe uitdagingen aan te gaan, moeten de inspanningen zich in de eerste plaats richten op de scholen. Wij wensen een welwillende en stimulerende school, die kinderen zin geeft om te leren, aandacht heeft voor gelijke kansen, een open venster heeft op de wereld en zich inzet voor belangrijke maatschappelijke kwesties. Een school die een beter gebruik van de hulpbronnen op onze planeet aanmoedigt, die jongeren de middelen geeft om hun autonomie te ontwikkelen en die ze voorbereidt op een verstandig gebruik van de nieuwe technologieën.

ONZE voorstellen

Baby’s en peuters

 • Een enig loket maken voor inschrijvingen in de gemeentelijke crèches.
 • De nieuwe gemeentelijke crèche op Aartshertogen voltooien.
 • Het netwerk van gesubsidieerde onthaalmoeders ontwikkelen, door het stimuleren van nieuwe ruimten waar verschillende onthaalmoeders samenwerken, de ontwikkeling van structuren voor kortere opvang en een “open huis” (voor jonge ouders en hun baby’s).
 • De activiteiten voor de allerkleinsten van La Vénerie en de bibliotheken promoten.
 • Verenigingen ondersteunen zoals de Gezinsbond en het Centrum voor geboortebeperking, die activiteiten voor gezinnen organiseren: kledingbeurzen, ontmoetingen met ouders, enz.
 • Jaarlijks een baby- en peuterdagje organiseren om alle activiteiten die door de gemeente, Kind en Gezin en de verenigingen worden opgezet te promoten.
 • Een overleg organiseren met Logis-Floréal en de directie van Monumenten en Landschappen voor de aanleg op het Jules Messineplein van een nieuwe speeltuin die geschikt is voor de allerkleinsten.

Kinderen

 • Luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben, op kinder- of jongerenconsulten, reeds bestaand dan wel te organiseren, meer bepaald bij het aanleggen of renoveren van recreatieve ruimten.
 • Nieuwe initiatieven voor huiswerkbegeleiding in het leven roepen, in partnerschap met de bibliotheken, de wijkhuizen of het jeugdhuis.
 • Activiteiten organiseren in andere talen om talen op een andere manier aan te leren (kunst, sport).
 • Activiteiten in verband met de moestuin en de natuur (composteren, kippenhokken, enz.) toegankelijker maken voor kinderen.
 • Meer buitenschoolse activiteiten die de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen bevorderen (bijvoorbeeld: knutselen, toneel, schilderen, enz.).
 • Ondersteuning bieden aan sport- en creatieve vakantiekampjes door de gemeentelijke infrastructuur beschikbaar te stellen.
 • Verplaatsingen tussen de scholen en de academies organiseren.

Onderwijs

Gunstige omstandigheden creëren voor een inclusief en kwaliteitsvol onderwijs

 • Het onderwijs aanpassen aan de uitdagingen van een evoluerende bevolking met nieuwe behoeften, meer bepaald wat het leren van de onderwijstaal aangaat.
 • Op scholen teamwerk tussen leerkrachten én kinderen aanmoedigen, aan de hand van de stuurplannen.
 • De relaties tussen de school en de ouders beter onderhouden door projecten als praatcafés en schoolcomités op te zetten.
 • Een opleiding voorstellen voor de volledige onderwijsgemeenschap, met inbegrip van de ouders, om de sociale en affectieve vaardigheden van de kinderen te versterken en meer in het algemeen het samen-leven op school en in de gemeente te verbeteren.
 • Een solidariteitsfonds in het leven roepen zodat iedereen toegang heeft tot school- en buitenschoolse activiteiten.
 • Het gezondheidsplan in de scholen finaliseren (renovatie toiletten, drinkfonteinen, enz.).
 • Een project aanmoedigen voor een taalbad in het Nederlands in een gemeentelijke school, in navolging van het taalbadproject dat reeds bestaat in het Franstalige koninklijk atheneum van Watermaal-Bosvoorde (“La Brise”).
 • Meer sportactiviteiten op school, in het verlengde van het voetbalproject in de Karrenbergschool.
 • Het zwemuurtje optimaler organiseren.
 • De mobiliteit van de kinderen naar hun scholen verbeteren: begeleiding van de kinderen met fiets- en staprijen, schoolbus, enz. en zorgen voor een veilige weg naar school op de spitsuren (fietsstraten).
 • Verder blijven investeren in de permanente opleiding van leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Hierbij vooral de klemtoon leggen op conflictbeheer en geweldloze communicatie (tussen kinderen, tussen volwassenen, tussen de school en de ouders), bestrijding van pesten, samenwerken, creativiteit, enz.
 • De functie van zorgcoördinator bestendigen, meer bepaald om de directies te ondersteunen.
 • De mogelijkheid nagaan om een conciërgefunctie te creëren in de scholen waar er nog geen is, om zo het gebruik van de schoollokalen buiten de schooluren te vergemakkelijken.
 • De activiteiten rond moestuinen, composteren en het houden van kippen voortzetten, in de school dan wel erbuiten.
 • Schoolprojecten met het oog op beter energiebeheer aanmoedigen.

Een school met een luisterend oor voor de kinderen

 • Nog meer luisterbereidheid naar de kinderen toe aan de dag leggen en de democratische praktijken op school versterken (e.g. schoolraad, kinderraad, enz.).
 • Een proefschool kiezen voor een actief-zorgproject waardoor elke leerling centraal staat in zijn of haar leerproces, zijn of haar kennis kan opbouwen en zijn of haar creativiteit, groepsgeest en gerichtheid op de ander kan ontwikkelen.

Een school met open venster op de wereld

 • Culturele projecten, reeds succesvol beproefd, de plaats geven die ze verdienen en er nieuwe ontwikkelen, met de bibliotheken, La Vénerie, de academies voor muziek en schone kunsten, eventueel ook met andere culturele actoren.
 • De openheid van de school stimuleren door culturele en interculturele projecten, relaties over de generaties heen en door in interactie te gaan met de wijk.
 • Het muziek-schoolproject naar alle scholen uitbreiden om alle kinderen van de gemeentelijke scholen een uur muziek te kunnen aanbieden (momenteel op Najaden en Karrenberg).
 • Interculturele uitwisselingen binnen het Brussels Gewest promoten, aan de hand van partnerschappen tussen scholen: culturele projecten, welsprekendheidstornooien, gemeenschappelijke reizen, enz.
 • Synergie tussen kinderen en senioren ontwikkelen, bijvoorbeeld met activiteiten in de scholen en in de rusthuizen.
 • Synergie tussen de lagere en de secundaire scholen aanmoedigen.
 • School- (en buitenschoolse) activiteiten aanmoedigen om de natuur te laten ontdekken en ermee in contact te komen.
 • Blijven op excursie gaan met alle klassen vanaf de 3de kleuterklas.

Een school op de bres voor de belangrijke thema’s in onze maatschappij

 • Het programma voortzetten rond gezond en duurzaam eten in de gemeentelijke scholen (gebruik van de drinkbus, water binnen handbereik, gezonde tussendoortjes en “zero afval”, eerlijke, lokale en seizoensproducten, geen zoete drankjes meer, enz.).
 • De leerkrachten en de onderwijsgemeenschap in opleidingen sensibiliseren voor de thema’s duurzame consumptie en transitie.
 • Projecten opzetten rond het herkennen van de verscheidene culturen rondom ons en het opbouwen, vanuit onze burgerwaarden, van interculturaliteit.
 • Kinderen aanmoedigen om zich uit te drukken, in het bijzonder journalistiek te bedrijven op school (niet enkel in verband met het leren, maar ook wat het reilen en zeilen op school aangaat: aanpak van geweld, projecten leiden, omgaan met maatschappelijke problemen, enz.).
 • Het leren omgaan met digitale tools op de gemeentelijke scholen. Hierbij tegelijk kritisch leren staan tegenover het gebruik ervan (kosten, milieuhinder en maatschappelijke risico’s) en sensibiliseren voor de noodzaak om zijn of haar digitale identiteit te beschermen.
 • De voorkeur geven aan het gebruik van open software in de gemeentelijke scholen.

Jeugd

 • Jongereninitiatieven ondersteunen door materiaal en/of lokalen uit te lenen.
 • Activiteiten “door en voor jongeren” inventariseren en er zo de aandacht op vestigen.
 • Jaarlijks “Place aux Enfants” (gericht op 6- tot 12-jarigen) blijven organiseren en zich inschrijven voor het project “Place aux jeunes” (is men mee bezig, gericht op 12- tot 15-jarigen).
 • Het skatepark heraanleggen.
 • De activiteiten van het jeugdhuis uitwerken en de lokalen renoveren.
 • De banden tussen de generaties ontwikkelen door gemeenschappelijke activiteiten met de Wijkhuizen, het jeugdhuis, de residentie voor senioren, de bibliotheken, culturele centra, scholen, enz.
 • Blijven activiteiten organiseren tussen jongeren uit de verschillende Brusselse gemeenten, zodat ze andere bevolkingsgroepen kunnen ontmoeten en andere gemeenten ontdekken.
 • Werk maken van de ondersteuning van scoutseenheden (subsidies, vervoer van het kampmateriaal, enz.).
 • Het project rond sportvoorzieningen aan de Georges Benoidtstraat afmaken en toezien op het onderhoud van de openbare, voor iedereen toegankelijke sportinfrastructuur.
 • Nog meer naar jongeren luisteren, op raadplegingen met betrekking tot alle projecten die hen rechtstreeks aangaan (voorbeelden: aanleg van het skatepark en sportplekjes, beheer van het jeugdhuis, ondersteuning jeugdbewegingen).